Agrometeorologjise

Albanian

Studimi dhe zbatimi i marrëdhënieve midis meteorologjia dhe bujqësia, që përfshin probleme të tilla si kohen mbjelljen e të lashtave. Gjithashtu i njohur si agrometeorologjise. (fjalor McGraw-Hill Shkencë & Teknologji)